DETYRE

ALGORITMIKE 

7 Prill 2021


USHTRIM

Ne baze te bllokskemes se dhene ndertoni nje program ne gjuhen C dhe nje ne  C++

Zgjidhje e ushtrimit:

Ne gjuhen C

#include <stdio.h>

int main()

  int A, B, me_i_madh, me_i_vogel;
  scanf("%d",&A);
  scanf("%d",&B);
  
  if(A  < B)
    me_i_madh = B;
    me_i_vogel = A;
    printf("Numri me i madh eshte %d numri me i vogel eshte %d",me_i_madh, me_i_vogel);
  }
  else{
    me_i_madh=A;
    me_i_vogel=B;
    printf("Numri me i madh eshte %d numri me i vogel eshte %d",me_i_madh, me_i_vogel);
  }
  return 0;
}

Ne gjuhen C++

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int A, B, me_i_madh, me_i_vogel;
  cin>>A;
  cin>>B;
  
  if(A < B) 
    me_i_madh = B;
    me_i_vogel = A;
    cout<<"Numri me i madh eshte "<  }
  else{
    me_i_madh=A;
    me_i_vogel=B;
    cout<<"Numri me i madh eshte "<  }
  
  return 0;
}


 Dil